Điều khoản sử dụng

Terms of Use

Samurailand.com ("trang web") được sở hữu và điều hành bởi Asia Commerce Limited. Đây là văn bản pháp lý giữa bên quản lý trang web ("Công ty") và người dùng trang web ("người dùng")

Khi sử dụng trang web này, người dùng được coi như đã đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng này. Người dùng được coi là sủ dụng trang web này theo ý tưởng và trách nhiệm của bản thân. Nếu người dùng có câu hỏi gì thì xin vui lòng liên lạc đến; info@samurailand.com

I. Hành vị bị nghiêm cấm

1) Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm khi sử dụng trang web này:
・Cung cấp thông tin không thật
・Xâm phạm quyền tài sản trí tuệ hoặc bản quyền
・Cung cấp nội dung phỉ báng hoặc khiêu dâm,
・Cung cấp nội dung gây khó chịu cho trật tự hoặc đạo đức công cộng,
・Cung cấp nội dung vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào,
・Cung cấp nội dung bị nhiễm vi-rút
・hoặc Bất kỳ hành vi nào khác không được liệt kê ở đây gây cản trở hoạt động của trang web hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của trang web.

2) Người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ đối với mọi thiệt hại do Công ty hoặc các bên thứ ba bị chịu mà bởi người dùng gây ra bằng mọi hành vi được nêu trong điều khoản trước.

3) Công ty có thể đình chỉ tài khoản của người dùng mà không cần thông báo trước nếu Công ty cho rằng người dùng có liên quan đến các hành vi được nêu trong điều khoản trước.

II. Điều khoản miễn trừ

1) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giám sát các công ty cung cấp thông tin trên trang web.

2) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do các công ty khác đăng trên trang web. Công ty không thể kiểm tra tất cả các thông tin do người dùng hoặc bên thứ ba đăng trên trang web chúng tôi. Người dùng sẽ sử dụng trang web theo quyết định của riêng họ và Công ty không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông tin đăng trên trang web.

3) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do thiên tai, tạm thời ngừng dịch vụ do bảo trì trang web, lỗi thiết bị hoặc truy cập tập trung, bịa đặt hoặc rò rỉ thông tin do bên thứ ba gây ra, mất mát và chậm cung cấp thông tin và / hoặc cung cấp thông tin lỗi thời vì chấm dứt hợp đồng giữa Công ty và công ty môi giới bất động sản. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn và thiệt hại nào khác trên phần mềm và phần cứng do việc sử dụng trang web gây ra.

4) Bên cạnh các trường hợp được nêu trong các điều khoản trước đây, Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ trên trang web, ngoại trường hợp do nguyên nhân gây tranh cãi có liên quan đến lỗi của Công ty.

5) Trang web này chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài được quản lý bởi các bên thứ ba. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc nội dung của các trang web bên ngoài.

6) Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối nào xảy ra giữa người dùng và bên thứ ba sử dụng trang web này.

III. Tài sản trí tuệ

Các yếu tố đồ họa, nội dung và thông tin có sẵn trên trang web là tài sản của Công ty và do đó được bảo vệ bởi bản quyền.

Các logo của công ty có mặt trên trang web là tài sản của bên thứ ba và được bảo vệ bởi quyền đăng ký nhãn hiệu.

Người dùng có thể tải xuống hoặc sao chép các phần của nội dung Trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại với sự chấp thuận trước từ Công ty hoặc từ đại diện được ủy quyền của nội dung. Trong mọi trường hợp, các bản sao cứng hoặc mềm của nội dung hoặc thông tin trên trang web này phải bao gồm rõ ràng bản quyền hoặc quyền nhãn hiệu tương ứng và cung cấp liên kết đến trang web gốc.

IV. Sử dụng thông tin cá nhân

Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của trang web.

V. Quản lý mật khẩu

Người dùng chịu trách nhiệm cho mật khẩu của riêng bản thân mình. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do mất mật khẩu hoặc mật khẩu bị đánh cắp.

VI. Tính khả dụng / Tính liên tục của Dịch vụ

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các sự kiện không thể tránh khỏi làm thay đổi hoặc gián đoạn dịch vụ, chẳng hạn như:
・Bị virus tấn công
・Thời gian chết hệ thống
・ Thảm họa thiên tai
・Bất kỳ sự kiện nào khác không được liệt kê ở đây và không thể được ngăn chặn bằng các phương tiện hợp lý

VII. Ngôn ngữ và luật điều chỉnh

Các điều khoản sử dụng hiện tại có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Trong trường hợp có vấn đề về giải thích, phiên bản tiếng Nhật sẽ được ưu tiên. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến trang web này sẽ được điều chỉnh bởi Luật pháp Nhật Bản trước Tòa án Thủ đô Tokyo.

VIII. Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng hiện tại mà không cần thông báo trước. Thông qua việc tiếp tục sử dụng trang web, người dùng được coi như đã đồng ý với các điều khoản sử dụng được sửa đổi có trên trang web này.

IX. Sửa đổi dịch vụ

Công ty có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc tạm thời dịch vụ bất cứ lúc nào và không cần thông báo sơ bộ.

X. Thời gian

Các điều khoản sử dụng hiện tại sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.