Chính sách bảo mật

Privacy Policy

Nguyên tắc cơ bản về việc bảo vệ thông tin cá nhân

Asia Commerce Limited ("Công ty") tuân thủ luật và quy định tại Nhật Bản về việc bảo vệ thông tin cá nhân, và nghiệm túc lưu ý bảo mật thông tin quan trọng của khách hàng.

Việc xử lý và sử dụng thông tin cá nhân

1. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty sẽ bỏ mọi công sức để quản lý thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách an toàn. Biện pháp phù hợp và an toàn sẽ được áp dụng để thông tin cá nhân không bao giờ bị mất, tiết lộ, phá hoại hoặc gièm pha trong quá trình thu tập, sử dụng và lưu giữ.

2. Công khai hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Ngoài trường hợp dưới, thông tin cá nhân được thu tập từ khách hàng sẽ không bị công khai hay cung cấp cho bên thứ ba.

(1). Khi có sự đồng ý của khách hàng;
(2). Khi được yêu cầu theo luật pháp;
(3). Khi công khai thông tin theo kiểu không thể xác định được khách hàng cá nhân;
(4). Khi khó có thể nhận được sự đồng ý của khách hàng và có mục đích bảo vệ sinh mệnh hoặc tài sản của khách hàng;
(5). Khi có yêu cầu của công ty hợp tác hoặc nhà thầu đã ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin cá nhân với Công ty, và có mục đích cung cấp thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ có giá trị cho khách hàng;
(6). Khi được yêu cầu công khai thông tin theo luật pháp do cơ quan công ích như cơ quan hành chính, tòa án, hoặc cơ quan chính phủ.

3. Công khai, sửa đổi, xóa hoặc dừng lưu trữ dữ liệu cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của khách hàng bị đăng ký một cách không chính xác và có yêu cầu của khách hàng, dữ liệu đó có thể được sửa chỉnh, thay đổi hoặc xóa bỏ. Nếu thông tin cá nhân bị sử dụng ngoài mục đích, hoặc bị cung cấp cho bên thứ ba theo kiểu vi phạm luật pháp thì chúng tôi ngay lập túc dừng lại hoặc xóa bỏ hành động cung cấp thông tin cá nhân. (Trường hợp này, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp giấy chứng minh nhân thân như bằng lái, hộ chiếu, v.v...

4. Nếu cần liên lạc gì về việc sử dụng thông tin cá nhân thì xin vui lòng gửi yêu cầu qua đường bưu điện theo địa chỉ sau đây;

Asia Commerce Limited
3-11-6, Nishi Gotanda, Shinagawa, Tokyo, Japan
+81-3-6417-9750